เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week9เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแบบต่างๆให้กับผู้อื่นได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
9
9-13
มี.ค 58
โจทย์    เผยแพร่องค์ความรู้
คำถาม
นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารมาปลอดภัยให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วม
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไร”
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจ
ช้:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4  กลุ่มเพื่อนำเสนอความจริงเกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยมาจัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)และนำเสนอให้ครูเพื่อนและน้องๆได้รับฟัง

วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้(ต่อ):
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4  กลุ่มเพื่อนำเสนอความจริงเกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยมาจัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)และนำเสนอให้ครูเพื่อนและน้องๆได้รับฟัง

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง


ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้อาหารที่ไม่ปลอดภัย
ชิ้นงาน
- ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแบบต่างๆให้กับผู้อื่นได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการทำงานกลุ่ม สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
  

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 


ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้การนำเสนอเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาตลอด Quarter4 โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไร” พี่ป.3 ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่ความรู้ นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ กลุ่มพี่บาส:กลุ่มผมจะนำเสนอในรูปแบบละครเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีไม่มีประโยชน์ทำให้เกิดโรคต่างๆและวิธีออกกำลังกายครับ กลุ่มพี่น้ำอ้อย:จะนำเสนอในรูปแบบละครเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารว่ามีสารปนเปื้อนในอาหารประเภทอะไรบ้างและวิธีการเลือกซื้ออาหาร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงละครและซ้อมการนำเสนอให้ครูและเพื่อนรับชม หลังจากซ้อมการแสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้มวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแสดง พี่เฟรม:เวลาตอนเราบอกวิธีออกกำลังกายน่าจะมีเพลงเต้นประกอบด้วย พี่บาส: เราต้องเต้นให้พร้อมๆกัน พี่เบียร์:เวลาแสดงเราต้องกล้าแสดงออกครับ พี่น้ำมนต์: เวลาเราแสดงเราควรพูดเสียงให้เสียงดังฟังชัดค่ะ พี่อั้ม: เวลาเราแสดงเราควรหันหน้าไปหาผู้ชม หลังจากจบการสนทนาครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ด้วยกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ