เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถวางแผนการเรียนรู้มีกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์  
สัปดาห์
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์
 วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศภายในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้หัวข้อโครงงาน

วันอังคาร
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
ใช้
นักเรียนช่วยกันวาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter4”โดยผ่านเครื่องมือBlackboard Share
เชื่อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter3 ได้อย่างไร
-ครูและนักเรียนระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter4
ใช้
นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
วาดภาพตกแต่งชื่อโครงงาน
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อโครงงาน
วาดภาพตกแต่งหัวข้อโครงงานและชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
-  สอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการสื่อสาร
-  สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ
 -  เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
-  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
-  เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป3 ได้เรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร" ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนล่ะ 1 ให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Think Pair Share พี่ป.3 ทุกคนช่วยกันชื่อหน่วยการเรียนรู้ ได้ชื่อ ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เพราะเหตุใดนักเรียนถึงตั้งชื่อนี้ พี่ป.3 ให้เหตุผลว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ในการทดลองตรวจสอบอาหารที่เรากินเข้าไปว่ามีสารพิษปนเปื้อนไหม จากนั้นพี่ป.3 ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Think Pair Share แล้วช่วยกันขมวดหัวข้อในการออกแบบปฎิทินการเรียนรู้โดยการจับคูกันออกแบบปฎิทินการเรียนรู้และนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้ผ่านเครื่องมิอคิด Show and Share หลังจากที่นำเสนอปฎิทินการเรียนรู้เสร็จพี่ป3 ช่วยกันตกแต่ปฎิทินการเรียนรู้ ในชั่วโมงต่อมาพี่ป3 ได้ทำการทดลองการกัดกร่อนและก๊าซในน้ำอัดลมโดยนักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อนทำการทดลองดังนี้ การทดสอบการกัดกร่อนและก๊าซในน้ำอัดลมโดยวิธีโดยวิธีการนำเนื้อไก่ หมู ปลา มาแช่ในน้ำอัดลม ก่อนการทดลองครูให้พี่ๆป3 ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการทดลองหลังจากการทดลองเสร็จครูให้พี่ๆป3 ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองและสังเกตผลการทดลองที่เปลี่ยนแปลงไป พี่ๆป3: ครูผมสังเกตเห็นน้ำอัดลมสีแดงซึมเข้าไปในเนื้อไก่และเนื้อไก่ถูกกัดมีลักษณะเปื่อย หลังจากที่ทำการทดลองเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้มวงพูดคุยทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ