เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนเข้าใจและสามารถเลือกประกอบอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการ
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6
16-20 .. 2558
โจทย์    คุณค่าอาหาร
คำถาม
- นักเรียนจะเลือกประกอบอาหาร ให้มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างไร
เครื่องมือคิด

- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานและปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

- Rund  Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานและปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

- Show and Share นำเสนอ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
- คลิปวีดีโอภัยจากการกิน
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูเปิดคลิปวีดีโอภัยจากการกิน
ให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ นักเรียนจะเลือกประกอบอาหาร ให้มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างไร
เชื่อม:

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เพื่อทดสอบการประกอบอาหารจากกล้วย( ทอด  ปิ้ง  ต้ม)

 - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกล้วยไปชั่งน้ำหนักและนำไปทดสอบโดยวิธการ

ทอด  ปิ้ง  ต้มและสังเกตการเปลี่ยนแปลง

- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพลังงานและปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

ใช้:

- นักเรียนแต่ละคนสรุปผลการทดลองในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)
วันอังคาร 2 ชั่วโมง

ชง:

- ครูเล่าข่าวภัยจากการกินให้นักเรียนฟัง

หลังจากที่ฟังเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร

เชื่อม:

- นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเลือกขนมขบเคี้ยวมากลุ่มละ 2 ชนิด เพื่อสังเกตพลังงานและปริมาณแคลอรี่และนำไปเปรียบเทียวกับขนมไทย(ข้าวต้มมัด  ขนมตาล ข้าวเหนียวมะม่วง) 

ใช้:

- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าในเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
- ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้ครูและเพื่อนรับฟัง
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน

- นิทานช่องพลังงานและปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

- ประกอบอาหารจากกล้วย( ทอด  ปิ้ง  ต้ม)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอภัยจากการกิน

ความรู้
- สามารถเลือกประกอบอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  คิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิตผ่านการลงมือประกอบอาหาร
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห
ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร ในชั่วโมงแรกครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับฉลากโภชนาการให้นักเรียนดูหลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร พี่บาส: เวลาผมซื้อขนมผมไม่เคยดูครับครู พี่น้ำอ้อย: หนูก็เหมือนกันค่ะครูเวลาซื้อขนมไม่เคยดูฉลากโภชนาการเลย นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อศึกษาข้อมูลคุณค่าทางอาหารและศึกษาพลังงานและปริมาณแคลอรี่ในอาหารหลังจากที่หาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไปศึกษามา พี่น้ำมนต์: พลังงานในร่างกายของคนเราที่ต้องการในแต่ละวันต้องการ 2200 กิโลแคลอรี่ค่ะถ้ากินเกินก็จะทำให้เกิดโรคอ้วน พี่ซอ: เมื่อเช้านี้หนูกินกล้วยน้ำหว้า 2 ลูก ให้พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่เท่ากับเข้า 1 จานเลยค่ะครู พี่แป้ง: ถ้าเรากินแต่กล้วยเราก็จะไม่ได้สารอาหารครบถ้วน พี่มอน: ผมเพิ่งรู้ว่าโซเดียมคือเกลือนั้นเอง หลังจากนั้นครูให้นักเรียนมาสังเกตฉลากโภชนาการบนซองขนมที่นักเรียนเตรียมมาและนำเสนอในรูปแบบแผ่นพับโภชนาการ ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเลือกประกอบอาหาร ให้มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างไร” นักเรียนนำกล้วยน้ำหว้ามาคนละ 1 ลูก เพื่อทำประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ พี่ป3 : นำกล้วยมาทำขนมกล้วยค่ะ/ครับ จะได้คุณค่าของอาหารครบหลังจากที่ทำขนมกล้วยเสร็จครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนชิมขนมกล้วยและทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ