เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและอภิบายที่มาของน้ำตาลจากอาหารที่เรารับประทานแต่ละมื้อได้


สัปดาห์
Input
Process
Output
Outcome
4
2-6 .. 2558
โจทย์ :   การทดลองแป้ง น้ำตาล  สี  ความเป็นกรด-เบสของอาหาร
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าน้ำตาลสังเคราะห์กับน้ำตาลธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานมีแป้งหรือน้ำตาล
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเบสเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับ
- ชักเย่อความคิด “นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราต้องการน้ำตาลเพิ่มจากอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อจริงหรือ”
- Rund  Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทดลองความเป็นกรด-เบสของอาหาร
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน flow  chart
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์

- คลิปวีดีโอเรื่องน้ำตาลที่คุณควรรู้

- อาหารที่นักเรียนเตรียมมาทดสอบความเป็นกรด-เบส

- อุปกรณ์/สารที่ใช้ทดสอบแป้ง  น้ำตาล  ความเป็นกรดเบส

บรรยากาศในห้องเรียน
จันทร์(2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่องน้ำตาลที่คุณควรรู้ให้นักเรียนดู
เชื่อม
- หลังจากดูคลิปวีดีโอเรื่องน้ำตาลที่คุณควรรู้จบ คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร

-ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายแต่ละวัน ที่มาของน้ำตาลจากอาหารที่เรารับประทานแต่ละมื้อ

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายต้องการและที่มาของน้ำตาลจากอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ

- นักเรียนทั้ง 4 กลุ่มทำการทดลองทดสอบการทดลองแป้ง น้ำตาล  ความเป็นกรด-เบสของอาหารโดยวิธีการทดสอบโดยใช้สารไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต์  กระดาษลิตมัต
ใช้
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
-  นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลการทดลองโดยออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองและสรุปผลการทดลอง

อังคาร(2 ชั่วโมง)

ชง

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนคิดว่าน้ำตาลสังเคราะห์กับน้ำตาลธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไร”

เชื่อม

- ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับน้ำตาลสังเคราะห์กับน้ำตาลธรรมชาติ

- นักเรียนชักเย่อความคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำต่างสังเคราะห์ดีกว่าน้ำตาลธรรมชาติจริงหรือ”

ใช้

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเพื่อทดลอง

ทำน้ำตาลจากธรรมชาติใช้เอง(อ้อย มะพร้าว)

ศุกร์(2 ชั่วโมง)

 

ชง

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

เชื่อม

เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการทดลองแป้ง น้ำตาล  สี  ความเป็นกรด-เบสของอาหาร
ให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)

 

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยวการทดลองแป้ง น้ำตาล  สี  ความเป็นกรด-เบสของอาหาร)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้

 เข้าใจและอภิบายที่มาของน้ำตาลจากอาหารที่เรารับประทานแต่ละมื้อได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตาลที่หลากหลาย
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของน้ำตาลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการการทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงานประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. นสัปดาห์นี้พี่ๆป3 ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำตาลและประเภทของน้ำตาลแต่ละชนิด ครูหนันเปิดคลิปวีดีโอเรื่องน้ำตาลที่คุณควรรู้ให้กับนักเรียนได้ชมหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในชั่วโมงต่อมานักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายต้องการและที่มาของน้ำตาลจากอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ นักเรียนแต่ละคนนำอาหารเช้าที่ตนเองรับประทานมาทำการทดลองทดสอบความเป็นกรด-เบสของอาหารโดยวิธีการทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัต หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลการทดลองโดยออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองและสรุปผลการทดลองในวันอังคารครูเปิดคลิปกระบวนการผลิตน้ำตาลให้นักเรียนชมหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร พี่บาส:ผมเพิ่งรู้ว่าน้ำตาลทำมาจากอ้อย พี่น้ำอ้อย: น้ำตาลเมื่อเรากินไปเยอะๆจะทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวาน พี่ซอ:แม่หนูบอกว่ากินน้ำตาลเยอะๆจะเป็นโรคความดันและโรคหัวใจด้วยค่ะ หลังจากจบการสนทนานักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล ประเภทของนำตาล ประโยชน์และโทษของน้ำตาลมานำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนรับฟัง ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรุ้รายสัปดาห์

    ตอบลบ