เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week8เป้าหมายรายสัปดาห์ เข้าใจและสามรถเลือกใช้วัสถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประกอบอาหารอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อนได้ 
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
3 - 7
มี.ค.
58

โจทย์   น้ำสต๊อก
คำถาม
- นักเรียนจะประกอบอาหารให้อร่อยได้อย่างไรโดยไม่ใช้เครื่องปรุง
เครื่องมือคิด
Brainstorms: ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทำน้ำสต๊อก

Show and Share: นำเสนอชิ้นงาน สรุปการทดลองทำน้ำ

สต๊อกในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะประกอบอาหารให้อร่อยได้อย่างไรโดยไม่ใช้เครื่องปรุง”
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำน้ำสต๊อก
ใช้:
- นักเรียนทำน้ำสต๊อก
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูเปิดคลิปวีดีโอวิธีกระบวนการทำน้ำปลาให้นักเรียนดู
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสสังเคาระห์แต่ละชนิด
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อนสืบค้นข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสแต่ละชนิด
ใช้:

- นักเรียนสรุปกระบวนการผลิตเครื่องปรุงรสแต่ละชนิดในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง

ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:

ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องปรุงรสแต่ละชนิด

ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- น้ำสต๊อก

- สรุปกระบวนการผลิตเครื่องปรุงรสแต่ละชนิดในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

 

 ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
- เข้าใจและสามรถเลือกใช้วัสถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประกอบอาหารอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อนได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนอย่างเหมาะสม
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
 
 
ตัวอย่างสุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


 ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้ประกอบอาหารให้อร่อยได้อย่างไรโดยไม่ใช้เครื่องปรุง โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะประกอบอาหารให้อร่อยได้อย่างไรโดยไม่ใช้เครื่องปรุง” นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารโดยไม่ใช้เครื่องปรุงรส พี่มิ้นท์:เราใช้ผักที่มีรสหวานแทนน้ำตาลได้ค่ะ พี่มิกซ์:ใช้แครอทเพราะมีรสหวาน พี่วิว: ใช้หัวหอมค่ะครูเพราะหัวหอมให้ความหวาน พี่บีม:ใช้กระดูกหมู ไก่ แทนผงชูรสได้ครับ หลังจากจบการสนทนานักเรียนทดลองทำน้ำสต๊อกกินเอง หลังจากที่ทำเสร็จครูให้นักเรียนแต่ละคนชิมน้ำสต๊อก พี่น้ำอ้อย:น้ำสต๊อกอร่อยมากค่ะครู ในวันต่อมาครูเปิดคลิปวีดีโอกระบวนการทำน้ำปลาให้นักเรียนดู หลังจากที่ดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร พี่มิกซ์:หนูเพิ่งรู้ว่าน้ำปลาทำมาจากปลากะตัก พี่มอน: กินน้ำปลาเกลือเข้าไปเยอะๆจะทำให้เป็นโรคไต พี่กุ๊ก: ผงชูรสถ้ากินเข้าไปมากๆจะทำให้สมองเสื่อมและกระดูกผุค่ะ หลังจากจบการสนทนานักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสสังเคราะห์มานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ(ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง) หลังจากที่นำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ