เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
5
9-13 .. 2558
โจทย์ สารปนเปื้อนในอาหาร
- สานกันเชื้อรา
- สารบอแร็กช์
- สารฟอกขาว
- สารเร่งเนื้อแดง
คำถาม
เราจะรู้เบื้องต้นได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานจะไม่มีสารปนเปื้อน
เครื่องมือคิด
- Brainstorms พูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับชาร์ตความรู้สารปนเปื้อนในอาหาร
- Rund  Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร
- Show and Share  นำเสนอชาร์ตความรู้สารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
ดูคลิปวีดีโอสารฟอกขาวในถั่วงอก
- ดูคลิปวีดีโอความลับของผลไม้
สารปนเปื้อนในอาหารสาร
- สารกันเชื้อรา
- สารบอแร็กช์
- สารฟอกขาว
- สารเร่งเนื้อแดง
- บรรยากาศในห้องเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูเปิดคลิปวีดีโอสารฟอกขาวในถั่วงอก
ให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ เราจะรู้เบื้องต้นได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานจะไม่มีสารปนเปื้อน
เชื่อม:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4  กลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารดังนี้
- ทดสอบสารกันเชื้อรา
- ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารหมักดอง
- ทดสอบสารบอแร็กช์ในอาหารโดยวิธีการใช้ชุดสารเคมีตรวจสอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
ใช้:
-นักเรียนแต่ละคนสรุปผลการทดลอง 
- นักเรียนแต่ละคนสรุปผลการทดลองในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูเปิดคลิปวีดีโอความลับของผลไม้ให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
เชื่อม:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4  กลุ่มเพื่อทำการทดลองทำฝรั่งแช่บ๋วยเพื่อเปรียบเทียบกับในท้องตลาด
-นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบสารเคลือบผลไม้โดยวิธีการนำผลไม้จากตลาดมาล้างกับผลไม้ที่ไม่ล้างมาวางไว้ในห้องแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
ใช้:
- ทำฝรั่งแช่บ๋วย
- ทำมะขามดอง
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าในเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
- ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารให้ครูและเพื่อนรับฟัง
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้สารปนเปื้อนในอาหาร
สรุปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- ทำฝรั่งแช่บ๋วย
- ทำมะขามดอง

ความรู้
- เข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการแก้ปัญหา
- มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป3 เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ในชัวโมงแรกครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับสารฟอกขาวในถั่วงอกให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร” พี่บาส:ผมเคยเห็นถั่วงอกที่น้องป2 ปลูกมันมีสีเขียวและลำต้นไม่อวบเหมือนที่เราซื้อกินในตลาดเลยแสดงว่าเขาใส่สารเคมีลงไปทำให้ถั่วงอกขาวและต้นใหญ่ หลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “เราจะรู้เบื้องต้นได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานจะไม่มีสารปนเปื้อน” นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าสารปนเปื้อนในอาหารหลังจากนักเรียนแต่ละคนนำตัวอย่างอาหารมาตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยวิธีการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารหลังจากที่ทำการตรวจสอบเสร็จครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง พี่ป3: อาหารที่เรานำมาตรวจสอบไม่พบสารปนเปื้อนในอาหารเลยค่ะ/ครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “ถ้าไม่มีชุดตรวจสอบสารเคมีนักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น” พี่น้ำอ้อย:อย่างเช่นผักเราก็ต้องเลือกผักที่มีรอยกัดของแมลงค่ะเพราะถ้าเขาใช้สารเคมีผักก็จะสวยและไม่มีแมลงมากัดกินผักค่ะ พี่หอม:อาหารทะเลเลือกจากการดมด้วยกลิ่นถ้ามีกลิ่นเหม็นก็ไม่ควรซื้อค่ะ พี่มิ้นท์:ถ้าเราไปซื้อผลไม้มากินเราควรเอามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนกินค่ะ พี่แป้ง:ถ้าเรากินสารเคมีเข้าไปเยอะๆก็จะสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เราป่วยง่ายค่ะ หลังจากนั้นครูเปิดคลิปวีดีโอความลับของผลไม้ให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร” น้ำอ้อย:กล้วยที่ใช้สารเคมีเร่งสุกจะไม่อร่อยค่ะและก่อนที่เราจะกินผลไม้เราควรล้างให้สะอาดก่อนกินค่ะ หลังจากนั้นครูให้พี่ป3 แต่ละกลุ่มนำเสนอสารปนเปื้อนในอาหารในรูปแบบที่น่าสนใจหลังจากนำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ