เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
1

 โจทย์  สร้างแรงบันดาลใจ
คำถาม
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทดสอบไขมันไม่อิ่มตัวจากไอศครีม
 - Brainstorms พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการทดลอง
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานขั้นตอนการทดลอง
สื่อ/อุปกรณ์
ไอศกรีม
น้ำอัดลม
ไข่ไก่สด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิด Quarter  มีอะไรบ้าง
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มทำการทดสอบดังนี้
ทำการทดสอบไขมันโดยวิธีการนำไอศครีมที่ทำเองและซื้อในท้องตลาดมาต้ม
เชื่อม
 หลังจากทำการทดลองเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกัน
ใช้ 
นักเรียนสรุปขั้นตอนการทดลอง
วันอังคาร
ชง
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2  กลุ่มทำการทดลองดังนี้
ทำการทดสอบฤทธิ์กัดกร่อนของน้ำอัดลมและน้ำส้มสายชูโดยวิธีการนำไข่ไปแช่ในน้ำอัดลมกับน้ำส้มสายชู
(ระยะยาว)
เชื่อม
หลังจากทำการทดลองเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกัน
ใช้ 
นักเรียนสรุปขั้นตอนการทดลอง

วันศุกร์
ชง
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
.ใช้
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 

ชิ้นงาน
ขั้นตอนการทดลอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ทดสอบไขมันไม่อิ่มตัวจากไอศครีม
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะใน Quarter4 พี่ป.3 ได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารขยะในวันแรกของการเปิดเรียนพี่ป3 ต่างก็เข้ามาดูมุมส้รางแรงที่ครูได้จัดเตรียมไว้เด็กๆต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นขนม นม น้ำอัดลม และมุมทดลองวิทยาศาสตร์พี่ป.3 ต่างก็พูดคุยกันว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แน่นอนเลยใน Quarterนี้ เมื่อถึงชั่วโมงเรียนบูรณาการครูหนันเปิดคลิปวีดีโอเรื่องภัยจากการกินให้พี่ป3 ดู หลังจากที่ดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร"นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถามหลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกันเพื่อทำการทดลองแช่ไข่ไก่ลงไปในน้ำส้มสายชูและน้ำอัดลม(ก่อนที่จะทำการทดลองครูให้พี่ป3 ตั้งสมมุติฐานการทดลอง)ในระหว่างการทำการทดลองพี่ป3 ต่างก็พากันตื่นเต้น กลุ่มพี่มอญ:ครูครับในน้ำส้มสายชูเมื่อใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วมีฟองมาจับเยอะมากเลยครับ หลังจากที่ทำการทดลองเสร็ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองโดยใช้เวลาในการสังเกตผลการทดลอง 4 วัน ในชั่วโมงสุดท้ายครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการทดลอง กลุ่มพี่บาส:ครูในน้ำส้มไข่ลอยและมีฟองมาจับเยอะส่วนในน้ำอัดลมไข่จมและไม่มีฟองมาจับ จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อพี่คิดว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น พี่ป3 : ให้เหตุผลว่าเพราะว่าในน้ำส้มสายชูมีกรดเยอะกว่าในน้ำอัดลมจึงทำให้ไข่ลอยและน้ำส้มสายชูกัดกร่อนเปลือกไข่และซึมเข้าไปในเนื้อไข่ทำให้ไข่นุ่มค่ะ/ครับ หลังจากนั้นครูให้พี่ป3 นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองในรูปแบบนิทานช่องและนำเสนอนิทานช่องของตนเองหลังจากนั้นครุและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ