เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week 7เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนรวมทั้งสามารถอธิบายวิธีการถนอมอาหารได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น


สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
7
23-27  .. 2558
โจทย์:  ลูกชิ้น  (หมู ไก่ ปลา)
คำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารให้อยู่นานได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
 สื่อ/อุปกรณ์
- เนื้อปลา
-เนื้อไก่
- เนื้อหมู
คลิปวีดีโอก่อมะเร็ง เลิกกิน แฮม ไส้กรอก เบคอน แหนมเนือง กุนเชียง ไนไตรท์
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
-  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อทำการทดลองทำลูกชิ้นดังนี้
- ลูกชิ้นปลา
- ลูกชิ้นหมู
- ลูกชิ้นไก่
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการทำลูกชิ้น
- ครูให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบลูกชิ้นที่ทำเองกับลูกชิ้นที่ซื้อตามท้องตลาด
ใช้:
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
-  นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลการทดลองโดยออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองและสรุปผลการทดลอง
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูเปิดคลิปวีดีโอก่อมะเร็ง เลิกกิน แฮม ไส้กรอก เบคอน แหนมเนือง กุนเชียง ไนไตรท์ หลังจากที่ดูเสร็จคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
เชือม:
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนอภิปรายเกี่ยวกับเปิดคลิปวีดีโอก่อมะเร็ง เลิกกิน แฮม ไส้กรอก เบคอน แหนมเนือง กุนเชียง ไนไตรท์
ใช้:

สรุปการทดลองทำลูกชิ้นรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง

ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการทดลองทำลูกชิ้น
ให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอก่อมะเร็ง เลิกกิน แฮม ไส้กรอก เบคอน แหนมเนือง กุนเชียง ไนไตรท์ เมนูอาหาร

- ทำไส้กรอก  ลูกชิ้น

ความรู้
เข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนรวมทั้งสามารถอธิบายวิธีการถนอมอาหารได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- อธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานได้
- แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- มองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลาย
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน 
ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป3 ได้เรียนรู้การถนอมอาหารให้อยู่นานโดยชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารให้อยู่นานได้อย่างไร” ครูให้นักเรียนทำลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่กินเองหลังจากที่ทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการทำลูกชิ้นและร่วมชิมลูกชิ้นที่ทำเองและลูกชิ้นที่ซื้อมาตามท้องตลาดเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร พี่ป.3 : ลูกชิ้นที่เราทำเองอร่อยกว่าค่ะครูเพราะเราใส่แป้งไม่เยอะส่วนลูกชิ้นที่เราซื้อมาตามท้องตลาดมีแป้งเยอะทำให้ลูกชิ้นเด้งค่ะ/ครับ ในชั่วโมงต่อมาครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำลูกชิ้นให้นักเรียนชมหลังจากชมเสร็จรูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร” พี่ป3 : เราจะทำลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่อีกแต่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการลงไปโดยการเติมผักลงไปด้วยค่ะ/ครับ หลังจากที่ทำเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับการทำลูกชิ้นและรสชาติของลูกชิ้นทีทำกินเองหลังจากพูดคุยเสร็จครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนจับคู่กันเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำลูกชิ้นในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)และนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟังหลังจากที่นำเสนอเสร็จนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ