เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"ผจญภัยไปกับการทดลองอาหาร"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำศัญของอาหาร อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากการรับประทานอาหารรวมทั้งการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกาย

week10เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
10
16-20
มี.ค 58
โจทย์  สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
คำถาม
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน


วันจันทร์(2 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม :
นักเรียนระดมร่วมกันเพื่อตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ใช้ :
นักเรียนทำ  Mind Mapping   
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
วันอังคาร(2 ชั่วโมง)
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarterที่ 3 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนระดมสมองการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้ :
ครูและนักเรียนช่วยกันจัดมุมต่างๆของห้องและเตรียมนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
วันพุธ (2 ชั่วโมง)
 ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์ร่วมกันแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม “ข้อดีและข้อควรปรับปรุง
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรู้สึก
ใช้ :
- นักเรียนประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านนิทานและละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  หนังสือนิทานภูมิภาคของประเทศไทย
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์ความรู้
- สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
- นำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ :
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
 
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”พี่ป.3 แต่ละคนซ้อมละครอีกรอบและเตรียมตัวสรุปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใน Quarterนี้ หลังจากที่นำเสนอการแสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว/สิ่งที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงหลังจากเขียนเสร็จนักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว/สิ่งที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง หลังจากนั้นครูนักเรียนและผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกัน

    ตอบลบ